Προσευχές

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Κύριε κάνε μας καλύτερους γονεῖς! Δίδαξέ μας νὰ καταλαβαίνουμε τὰ παιδιά μας, νὰ ἀκοῦμε ὑπομονετικά ὅ,τι ἔχουν νὰ μᾶς ποῦν καὶ νὰ ἀπαντοῦμε εὐγενικά, ὅταν μᾶς ρωτοῦν. Προφύλαξέ μας ἀπό τὸν κίνδυνο, νὰ φερόμαστε ἀπότομα. Βοήθησέ μας, νὰ μὴν πληγώνουμε τὰ αἰσθήματά τους, νὰ μὴν τραυματίζουμε τὴν φιλοτιμία τους, νὰ μὴν τὰ τιμωροῦμε σὲ ὥρες ἐξάψεως καὶ θυμοῦ. Φώτισέ μας, νὰ τὰ νουθετοῦμε μὲ ἡρεμία καὶ πραότητα καὶ σὲ κάθε ὥρα καὶ στιγμή, νὰ τὰ ἐμπνέουμε μὲ τὸ παράδειγμά μας. Κάνε μας νὰ παραβλέπουμε τὰ μικρά καὶ ἀσήμαντα σφάλματα τῶν παιδιῶν μας καὶ βοήθησέ μας νὰ κοιτάζουμε τὰ προτερήματά τους καὶ τὰ καλά ἔργα ποὺ κάνουν. Δώσε μας τὴν κατάλληλη λέξη γιὰ ἕναν δίκαιο ἔπαινο. Βοήθησέ μας νὰ τοὺς συμπαραστεκόμαστε, νὰ τοὺς φερόμαστε ὅπως ταιριάζει στὴν ἡλικία τους καὶ νὰ μὴν ἔχουμε ὑπερβολικές ἀπαιτήσεις ἀπό αὐτά. Νὰ τὰ βοηθᾶμε στὴν πραγμάτωση ὅλων τῶν καλῶν ἐπιθυμιῶν τους. Κάνε μας καλούς καὶ δίκαιους, συνετούς καὶ κοινωνικούς πρός τὰ παιδιά μας, ὥστε νὰ ἔχουν μία γνήσια ἐκτίμηση γιὰ ἐμᾶς. Κάνε μας νὰ εἴμαστε ἀγαπητοί καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε ἕνα ἀληθινό χριστιανικό παράδειγμα. Κάνε τέλος μὲ τὴ ζωή μας καὶ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις μας, νὰ τοὺς δείχνουμε τὸ δρόμο ποὺ φέρνει σὲ Σένα. Ἀμήν.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΥΚΙΑ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Σύ ὁ Ὁποῖος αἰσθάνθηκες ἰδιαίτερη χαρά, ὅταν κατά τίς παραμονές τοῦ Θεϊκοῦ Σου Πάθους εἶδες τούς Ἕλληνες ἐρχομένους πρός Σέ καί εἶπες τόν περίφημο ἐκεῖνο λόγο: «Νῦν ἐλήλυθεν ἡ ὡρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου», μή μᾶς ἀπορρίψεις ἀπό τοῦ προσώπου Σου. Ἁμαρτήσαμε καί ἀνομήσαμε πολύ. Δός μας μετάνοια εἰλικρινῆ καί βαθεῖα. Ἀξίωσε μας νά βαδίσουμε στά ἴχνη τά δικά Σου. Ἄναψε στίς καρδιές ὅλων τό πόθο νά Σέ ὑπηρετοῦμε, ὅπως Σέ ὑπηρέτησαν μυριάδες Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι τά πάντα θυσίασαν γιά νά ἐξαπλωθεῖ ἡ Βασιλεία Σου ἐπί τῆς γῆς. Ὦ Κύριε! «Ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου· ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου» μέσα στήν νεότερη γενιά τῶν Ἑλλήνων, γιά νά γίνει καί πάλι ἡ γωνία αὐτή τοῦ κόσμου ΧΩΡΑ ΑΓΙΩΝ.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ! Ἡ μικρή μας πατρίδα στενάζει ἀνάμεσα σέ λιοντάρια, θηρία τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐθνῶν μεγάλων καί ἀδίκων. Σύ πού ἀγαπᾶς καί προστατεύεις τούς μικρούς καί ἀδυνάτους, σκέπε μέ τήν κραταιά Σου προστασία τό Ἔθνος μας. Ὅπως ἔσωσες κάποτε τούς τρεῖς Παῖδες πού ἦταν στήν κάμινο τοῦ πυρός καί τόν Προφήτη Δανιήλ πού ἦταν μέσα στό λάκκο μέ τά λιοντάρια, ἔτσι καί ἐμᾶς διαφύλαξέ μας ἀπό παρόμοιους πειρασμούς. Κύριε! Ἀνάδειξε, Σέ παρακαλοῦμε κυβερνήτες ἄξιους τῶν θυσιῶν τοῦ λαοῦ μας, γιά νά ρυθμίζουν τή ζωή τοῦ Ἔθνους σύμφωνα μέ τό θέλημα Σου τό Ἅγιο.

ΚύριεἸησοῦ Χριστέ! Σύ ὁ Ὁποῖος μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Σου νίκησες καί θριάμβευσες κατά τοῦ ἅδη, ἐνίσχυσέ μας. Ἰδού λιοντάρια πολλά ἔσωθεν καί ἔξωθεν περιεκύκλωσαν τήν χώρα μας. Κύριε! Δός ἡ Ἑλλάδα «ἐπί ἀσπίδα καί βασιλίσκον νά ἐπιβῇ καί νά καταπατήση λέοντα κάι δράκοντα». Κύριε ἡ δόξα Σου εἶναι αἰώνια! Θεέ μου, ἐλέησε τήν Ἑλλάδα! Πές στήν Παναγία Μητέρα Σου νά μήν πάρει τήν Σκέπη της ἀπό τήν Ἑλλάδα μας! Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν ἡμᾶς! Ἀμήν.

Ἀπό κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Ἐπιμέλεια Ἱερᾶς Μονῆς Βαρςῶν.